Chủ đề cuộc sống
So sánh sản phẩm

Chủ đề cuộc sống

 • Câu đối thờ 09

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ 
  Nội dung
  Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh
  Lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng...

  Chất liệu: giấy điều, xuyến chỉ đỏ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 30x150 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Câu đối thờ 08

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ 
  Nội dung

  Tổ công tông đức thiên niên thịnh
  Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh...
  Chất liệu: giấy điều, xuyến chỉ đỏ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 30x150 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Câu đối thờ 07

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ CHỮ PHÚC  
  Nội dung
  Cội phúc lớn muôn đời quả ngọt cành
  Cành nhân bền vạn thủa hoa thơm...
  Chất liệu: giấy điều, xuyến chỉ đỏ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 30x150 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Thành

  Tác phẩm: THÀNH
  Nội dung
  Thành danh bởi trải thời gian khổ
  Đạt chí nhờ qua buổi khốn cùng..

  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Tín

  Tác phẩm: TÍN 
  Nội dung
  Tâm thành tín nghĩa
  Vạn sự cát tường...

  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đức

  Tác phẩm: ĐỨC
  Nội dung
  Đức trong nhân trường thịnh
  Tâm khoan phúc tự lai...

  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phúc

  Tác phẩm: PHÚC 
  Nội dung
  Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh
  Lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng 

  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Thọ

  Tác phẩm: THỌ 
  Nội dung
  Thọ tỉ Nam sơn tùng bất lão
  Phúc như Đông hải mãi trường lưu

  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ An

  Tác phẩm: AN 
  Nội dung
  AN NHIÊN HẠNH PHÚC
  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đạt

  Tác phẩm: ĐẠT 
  Nội dung
  Vạn cổ công thành danh hiển đạt
  Ngàn năm đức thịnh tính phồn vinh...
  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Lộc

  Tác phẩm: LỘC  
  Nội dung
  Lộc biếc mai vàng xuân hạnh phúc
  Đời vui hạnh phúc tết an khang...
  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Trà

  Tác phẩm: TRÀ
  Nội dung

  Chén trà trong hai tay

  Chánh niệm nâng tròn đầy

  Thân và tâm an trú

  Bây giờ và ở đây.


  Chất liệu: giấy dó ta 4 lớp bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com