Chủ đề cuộc sống
So sánh sản phẩm

Chủ đề cuộc sống

 • Thanh Khí

  Tác phẩm: THANH KHÍ 
  Nội dung: Thanh Khí 
  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 35x120 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thiền Trà Nhất Vị

  Tác phẩm: THIỀN TRÀ NHẤT VỊ
  Nội dung: Thanh Khí 
  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa 
  Kích thước: 30x120 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thanh Khí

  Tác phẩm: THANH KHÍ 
  Nội dung: Thanh Khí 
  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 35x120 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tranh Hoa Đào

  Tác phẩm: TRANH HOA ĐÀO
  Nội dung
  Chất liệu: giấy điều, xuyến chỉ đỏ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60X80 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đức

  Tác phẩm: ĐỨC
  Nội dung
  Người trồng cây hạnh để chơi
  Ta trồng cây Đức để đời mai sau...

  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Câu đối thờ 09

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ 
  Nội dung
  Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh
  Lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng...

  Chất liệu: giấy điều, xuyến chỉ đỏ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 30x150 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Câu đối thờ 08

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ 
  Nội dung

  Tổ công tông đức thiên niên thịnh
  Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh...
  Chất liệu: giấy điều, xuyến chỉ đỏ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 30x150 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Câu đối thờ 07

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ CHỮ PHÚC  
  Nội dung
  Cội phúc lớn muôn đời quả ngọt cành
  Cành nhân bền vạn thủa hoa thơm...
  Chất liệu: giấy điều, xuyến chỉ đỏ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 30x150 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Thành

  Tác phẩm: THÀNH
  Nội dung
  Thành danh bởi trải thời gian khổ
  Đạt chí nhờ qua buổi khốn cùng..

  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Tín

  Tác phẩm: TÍN 
  Nội dung
  Tâm thành tín nghĩa
  Vạn sự cát tường...

  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đức

  Tác phẩm: ĐỨC
  Nội dung
  Đức trong nhân trường thịnh
  Tâm khoan phúc tự lai...

  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phúc

  Tác phẩm: PHÚC 
  Nội dung
  Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh
  Lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng 

  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com