Thư pháp chữ Tâm
So sánh sản phẩm

Thư pháp chữ Tâm

 • PHÚC LỘC THỌ

  Tác phẩm: PHÚC LỘC THỌ
  Nội dung
  - Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh
  - Lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng
  - Thọ tuỷ nam sơn bất lão tùng
  Chất liệu: giấy bo mỹ thuật + khung kính
  Kích thước: 50x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • CÂU ĐỐI THỜ

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ
  Nội dung: 
  Tổ công tông đức thiên niên thịnh
  Tôn tủ hiếu hiền vạn đại hưng
  Chất liệu: giất dó + khung kính
  Kích thước: 120x30 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • TÂM

  Tác phẩm: TÂM
  Chất liệu: giất điều + khung kính
  Kích thước: 50x120 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • TÂM - TÀI - ĐỨC

  Tác phẩm: TÂM- TÀI - ĐỨC
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc + khung kính
  Kích thước: 40x40 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • TÂM

  Tác phẩm: TÂM 
  Chất liệu: giất điều + khung kính
  Kích thước: 40x40 cm
  Nội dung:
  " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng....."

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • TÀI

  Tác phẩm: TÀI
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 20x30 cm
  Nội dung:
  " Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp
  Nhân hòa đức độ tạo thành công....."

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • AN

  Tác phẩm: An
  Chất liệu: giất hồng điều + khung kính
  Kích thước: 40x60 cm
  Nội dung:
  " Mở rộng tâm ra lòng thanh thản
  An nhiên tự tại đời thong dong"

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • TÂM

  Tác phẩm: Tâm
  Chất liệu: giấy điều đỏ,đóng khung
  Kích thước: 40x50 (cm)
  Nội dung:
  "Mở rộng tâm ra lòng thanh thản
  An nhiên tự tại đời thong dong".

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • TÂM

  Tác phẩm: Tâm
  Chất liệu: giấy hồng điều, khung kính
  Kích thước: 40x50(cm)
  Nội dung
  "Chữ tâm độc tự thế mà hay
  Thành bại nên hư bởi chữ này
  Tuổi trẻ gắng rèn già cố giữ
  Cuộc đời thu trọn cả vào đây".

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/